6006 Seasoned Jellyfish Salad

Seasoned Jellyfish Salad

500g x 20 / box

6006 Seasoned Jellyfish Salad

  Reviews & Comments

  Taste

  Freshness

  Quality

  Katherine

  5.0
  5.0
  5.0

  Nice

  1/1

  Katherine

  5.0
  5.0
  5.0

  Very tasty

  1/1

  AUSHIN PTY LTD

  SYDNEY

  MELBOURNE

  AUCKLAND